Regisztráció
Belépés
Elfelejtett jelszó
A kosár tartalma

Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen adatkezelési nyilatkozat összhangban van a hatályos jogszabályokkal, különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkezõ  146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
 • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl (DM törvény);
 • 1998. évi XIX. törvény - a büntetõeljárásról (a továbbiakban Be.);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl.
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2011. CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A Family Frost Kft., mint adatkezelõ, magára nézve kötelezõnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak

A Family Frost Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztathassa. A változásokról megfelelõ idõben értesíti a felhasználókat.

Amennyiben Önnek olyan kérdése van, melyre a jelen közleményben nem talál választ vagy az nem egyértelmû, kérjük írjon nekünk, hogy kollégáink megválaszolják kérdését.

A Family Frost Kft. tiszteletben tartja a felhasználók és partnerei személyes adatainak védelmét és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Family Frost Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden olyan - biztonsági, technikai és szervezési - intézkedést, mely garantálja az adatok biztonságát.

A Family Frost Kft. jelen nyilatkozatban ismerteti az adatkezelési elveit, megfogalmazza azokat a követelményeket, melyeket saját magával szemben, megfogalmazott és betart.

DEFINÍCIÓK:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történõ hozzáférhetõvé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történõ hozzáférhetõvé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott idõre történõ korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõvel kötött szerzõdése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történõ szerzõdéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

1. Alapelvek az adat kezelése során

Személyes adat akkor kezelhetõ, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelezõ adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhetõ, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvõképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvõképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselõjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen elõforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvõképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegetõ közvetlen veszély elhárításához vagy megelõzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetõek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelõ a felvett adatokat törvény eltérõ rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követõen is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelõ tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhetõ.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése elõtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelezõ. Az érintettet - egyértelmûen, közérthetõen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrõl, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérõl, az adatkezelés idõtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelõ az érintett hozzájárulásával és az adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetõségeire is.

Az adatkezelõ, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelõ vagy adatfeldolgozást végzõ adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha

a.) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy

b.) az adatkezelésnek az elõzõekben elõírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelõ szintû védelme.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

2. személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és idõtartama

A Family Frost Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezõvé, melyrõl külön értesítjük felhasználóinkat.

Felhívjuk a Family Frost Kft. részére adatot közlõk (felhasználók) figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlõ kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés célja: a felhasználó az oldalon történõ regisztrációval, valamint a hírlevélre történõ feliratkozással hozzájárul, hogy a Family Frost Kft.

 • a megrendelt szolgáltatások teljesítése (értékesítés web áruházon keresztül),
 • hírlevélen keresztül történõ értesítés és tájékoztatás
 • direkt marketing (hírlevél, e-mail értesítés akciókról)
 • közvetlen üzletszerzés
 • piackutatás
 • nyereményjátékban való részvétel

céljából személyes adatait rögzítse, nyilvántartsa és felhasználhassa.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

 • név
 • lakcím
 • e-mail cím

Kérjük jelezze, amennyiben az adatkezeléshez nem járul hozzá. Amennyiben az adatkezeléssel szemben nem tiltakozik, úgy tekintjük, hogy adatai kezeléséhez hozzájárul.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton a 2040 Budaörs, Vas utca 5. címen,
 • e-mail útján az info@family-frost.hu címen,
 • a kiküldött hírlevél láblécében található "kattintson ide a leiratkozáshoz" linkre kattintva

Az adatkezelés nyilvántartási száma: "40203"

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrõl az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetõleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetõleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelõt.

A Family Frost Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. ADATOK KÖZVETETT GYÛJTÉSE (COOKIE-K, WEB BEACON-OK, NAPLÓFÁJLOK):

A Family Frost Kft. a honlap felkeresésével kapcsolatosan információkat gyûjthet Önrõl anélkül, hogy közvetlenül megadna ilyen adatokat. Ilyen azonosításra alkalmatlan adatok különbözõ technológiák, úgy mint cookie-k, web beaconok és naplófájlok alkalmazásával gyûjthetõk.

- Cookie-k: A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket egy weboldal küld az Ön számítógépe merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. A cookie önmagában nem tartalmaz vagy továbbít személyes adatot. Az így nyert egyes felhasználói adatokat a GSK nem hozza nyilvánosságra. Az egyik legfontosabb céljuk az, hogy gyorsabbá tegyék a böngészést. Ha például testre szab egy webhelyet, vagy annak lapjain tallóz, a cookie a következõ látogatásig megõrzi a webhely számára az adott felhasználóra jellemzõ információt. Ez egyszerûsíti a megfelelõ tartalom célba juttatását, megkönnyíti a böngészést stb. Amikor legközelebb visszatér a webhelyre, a korábban megadott információ visszakereshetõ, így egyszerûen igénybe veheti a korábban testreszabott beállításokat. Meghatározhatja azt is, hogy elfogadja vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészõk többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészõjét a cookie-k visszautasítására is. Ha úgy dönt, hogy visszautasítja a cookie-kat, nem használhatja ki teljes mértékben az interaktív szolgáltatásokat, sem ezen, sem más webhelyen.

- Web beacon-ok (más néven GIF file, pixel vagy Internet tag): Ezeket az adatokat a Family Frost Kft. a Honlapon tett látogatása nyomon követésére használhatja fel felhasználóink online mozgásával kapcsolatos általános információ szerzés céljából. Az így nyert egyes felhasználói adatokat a Family Frost Kft. nem hozza nyilvánosságra.

- Naplófájlok: Az Ön internet-böngészõje automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a Family Frost Kft. Honlap felé, mint például az Ön IP címe. Az így nyert egyes felhasználói adatokat a Family Frost Kft. nem hozza nyilvánosságra.

A Family Frost Kft. honlapján ún. webjelzõk (cooki, web beacons stb.) nem kerülnek használatra.

4. Az adatkezelõ adatai és elérhetõsége

Név: Family Frost Kft.
Bézi Gábor, Kereskedelmi és Marketing Igazgató
Székhely: 2040 Budaörs, Vas utca 5.
Adószám:  10742792-2-44
E-mail: info@family-frost.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: "40203"

A Family Frost Kft. számítástechnikai rendszere és adatmegõrzési helye a székhelyén, találhatók meg.

A Family Frost Kft. védi az adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

8.   Jogorvoslati lehetõségek

Az érintett kérelmezheti az adatkezelõnél ( Family Frost Kft., továbbiakban: adatkezelõ)

 • tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak - a kötelezõ adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását

az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelõ feltüntetett elérhetõségein.

Az érintett kérelmére a Family Frost Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl.

Az adatkezelõ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthetõ formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérõ a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelõhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelõ személyes adat az adatkezelõ rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelõ helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes
 • az érintett - a 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerûen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
 • az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • azt a bíróság vagy a Hatóság (NAIH) elrendelte

Törlés helyett az adatkezelõ zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetõ, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelõ megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelmûen.

A helyesbítésrõl, a zárolásról, a megjelölésrõl és a törlésrõl az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellõzhetõ, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelõ az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követõ 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelõ tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetõségérõl.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelõ, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezõ adatkezelés esetén
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelõ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelõ az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelõnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelõ a határidõt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétõl, illetve a határidõ utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelõ az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevõ részére, ha az adatkezelõ egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelõ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelõ mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetõséggel vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Elérhetõség:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
http://www.naih.hu

ImpresszumAdatvédelmi nyilatkozatVásárlási tudnivalók