Adatvédelmi szabályzat

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Jelen adatkezelési nyilatkozat összhangban van a hatályos jogszabályokkal, különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakkal:

• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
• továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
• 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);
• 2000. évi C. törvény a Számvitelről
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
• 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
• 2011. CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről

illetve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (röviden: GDPR)

A Family Frost Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A jelen Szabályzat megalkotásakor a FAMILY FROST Kft. kiemelt figyelemet fordított az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) tett ajánlásokra.

A Family Frost Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztathassa. A változásokról megfelelő időben értesíti a felhasználókat.

Amennyiben Önnek olyan kérdése van, melyre a jelen közleményben nem talál választ vagy az nem egyértelmű, kérjük írjon nekünk, hogy kollégáink megválaszolják kérdését.

A Family Frost Kft. tiszteletben tartja a felhasználók és partnerei személyes adatainak védelmét és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Family Frost Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan - biztonsági, technikai és szervezési - intézkedést, mely garantálja az adatok biztonságát.

A Family Frost Kft. jelen szabályzatban ismerteti az adatkezelési elveit, megfogalmazza azokat a követelményeket, melyeket saját magával szemben, megfogalmazott és betart.

DEFINÍCIÓK:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

honlap: a FAMILY FROST Kft. által üzemeltetett honlap: frost.hu és a honlaphoz tartozó social media felületek;

kiadvány(ok): tájékoztató és marketing anyagok a forgalmazott termékekről illetve szolgáltatásokról

felhasználó: a Family Frost Kft. honlapján vagy az értékesítés során regisztrált vásárló vagy érdeklődő, aki személyes adatait a Family Frost Kft-vel közli

1. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a.) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b.) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha Tárgyszó
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) az adatkezelésnek a jogalapja teljesül és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

2. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Family Frost Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük felhasználóinkat.

Felhívjuk a Family Frost Kft. részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés célja: a felhasználó az oldalon történő regisztrációval, valamint a hírlevélre és a direkt marketingre történő feliratkozással, illetve az jelen Adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy a Family Frost Kft.

- a megrendelt szolgáltatások teljesítése (értékesítés web áruházon keresztül),
- hírlevélen keresztül történő értesítés és tájékoztatás
- direkt marketing (hírlevél, e-mail értesítés akciókról)
- közvetlen üzletszerzés
- piackutatás
- nyereményjátékban való részvétel

céljából személyes adatait rögzítse, nyilvántartsa és felhasználhassa.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

- név
- lakcím
- e-mail cím
- telefonszám

Kérjük az Adatvédelmi szabályzat kifejezett elfogadásával járuljon hozzá adatainak kezeléséhez!

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

- a regisztrált fiókjába történő belépéssel, az ’Adatmódosítás’ fülre kattintva
- postai úton a 2040 Budaörs, Vas utca 5.
- e-mail útján az info@family-frost.hu címen,
- a kiküldött hírlevél láblécében található „kattintson ide a leiratkozáshoz” linkre kattintva

Az adatkezelés nyilvántartási száma: ’40203’

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Family Frost Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Felhasználó által a Family Frost Kft. honlapján (webáruházában) vagy az értékesítés során történt regisztrációval összefüggésben megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését.

A nem regisztrált Felhasználók (regisztráció nélküli vásárlók) személyes adatainak megsemmisítése – a regisztráció nélküli vásárló eltérő rendelkezése hiányában – a vásárlás lezárultát követően megtörténik.

Jogellenes vagy megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Family Frost Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg személyes adatait is haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

3. ADATOK KÖZVETETT GYŰJTÉSE (COOKIE-K, WEB BEACON-OK, NAPLÓFÁJLOK):

A Family Frost Kft. a honlap felkeresésével kapcsolatosan információkat gyűjthet Önről anélkül, hogy közvetlenül megadna ilyen adatokat. Ilyen azonosításra alkalmatlan adatok különböző technológiák, úgy mint cookie-k, web beaconok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Tájékoztatjuk, hogy a Family Frost Kft. honlapján ún. webjelzők (cookie, web beacons stb.) nem kerülnek elhelyezésre.

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Név: Family Frost Kft.,
Bézi Gábor
Kereskedelmi és Marketing Igazgató
Székhely: 2040 Budaörs, Vas utca 5.
Adószám: 10742792-2-13
E-mail: gabor.bezi@family-frost.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: „40203”

A Family Frost Kft. számítástechnikai rendszere és adatmegőrzési helye a székhelyén találhatók meg.

A Family Frost Kft. védi az adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett kérelmezheti a Family Frost Kft-nél, mint adatkezelőnél

1.) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
2.) személyes adatainak helyesbítését, valamint
3.) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását

az adatfelvételénél, illetve a jelen szabályzatban is jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

1.)

A Family Frost Kft. tiszteletben tartja a személyes jogokat, ezért a Felhasználók és az érintettek is (továbbiakban együtt érintettek) bármikor tájékoztatást kérhetnek a Family Frost Kft-től, hogy kezelik-e személyes adatát, és ha igen, akkor a kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Érintettek továbbá bármikor írásban (a Family Frost Kft. székhelyére – 2040 Budaörs, Vas utca 5. - küldött ajánlott vagy ajánlott tértivevényes levéllel vagy az info@family-frost.hu e-mail címre küldött e-maillel) tájékoztatást kérhet a Family Frost Kft. általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az így megküldött megkeresés akkor tekinthető hitelesnek, ha a kapott adatok alapján az érintettek személye egyértelműen azonosítható. Az elektronikus úton (e-mailben) küldött megkeresést a Family Frost Kft. csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről kerül megküldésre.

A Family Frost Kft. jogosult a válasz megadását megelőzően a Felhasználót egyéb módon is beazonosítani

A Family Frost Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A Family Frost Kft. tájékoztatás esetleges megtagadását is írásban közli az érintettel.

Érintett kérheti továbbá adatainak helyesbítését, módosítását vagy törlését is.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A Felhasználó személyes adatait maga is módosíthatja vagy törölheti regisztrációját amennyiben van saját maga által létrehozott profilja.

Az adatok módosítását követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A személyes adatot törölni kell, ha

a.) kezelése jogellenes
b.) az érintett kéri
c.) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
d.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
e.) azt a bíróság vagy a Hatóság (NAIH) elrendelte

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó adatainak törlése megtagadható,

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
  • ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatok törlését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Family Frost Kft. kezelő által küldött hírlevelekről az azokban található leiratkozás linkre kattintva lehet leiratkozni. Ebben az esetben a Felhasználó adatai a hírlevél adatbázisában is törlődnek.

Felhasználó kérheti adatai kezelésének korlátozását is a Family Frost Kft-től, amennyiben vitatja adatainak pontosságát – a vizsgálat időtartamára -, az adatkezelés jogellene, de nem kéri adatai törlését csak korlátozását vagy bár az adatkezelés célja megvalósult – pl. megrendelés a kiszállítással teljesedésbe ment –, de Felhasználó kéri adatai korlátozott kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Felhasználó bármimkor megkereséssel élhet a Family Frost Kft. felé, hogy adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • törvényben meghatározott egyéb esetben

A Family Frost Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Family Frost Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett Family Frost Kft. döntésével nem ért egyet, illetve ha a Family Frost Kft. a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

6. ADATFELDOLGOZÁS

A Family Frost Kft. Intelliweb Kft. Adatfeldolgozóval áll szerződésben.

Intelliweb Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
7627 Pécs, Wass Albert utca 23.
Cg.: 02-09-072195

Az adatkezelő szerverei a Family Frost Kft. 2045 Törökbálint, Tó utca 4. szám alatti telephelyének szervertermében vannak elhelyezve.

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag a Family Frost Kft-vel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.

A Family Frost Kft. ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Family Frost Kft. hozzájárulásával jogosultak.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha a Family Frost Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha a Family Frost Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett a Family Frost Kft-től sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben a Family Frost Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és am Family Frost Kft. köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Family Frost Kft. mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Family Frost Kft-nél belső adatvédelmi felelős kinevezése jogszabály alapján nem kötelező.

A Family Frost Kft. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Jogorvoslati lehetőséggel vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Elérhetőség:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
http://www.naih.hu

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le semmiről! FELIRATKOZOM
Induljon kulináris felfedezőútra és kóstoljon meg több, mint 30 terméket, melyeket kizárólag a Family Frost-nál vásárolhat meg.
JELMAGYARÁZAT
Főzés
Fritőz
Grill
Kiolvasztás
Mikró
Serpenyő
Sütő
Minden jog fenntartva - Family Frost 2018.